Risicoanalyse en Beheersplan (BRL 6010)

Op grond van het Drinkwaterbesluit zijn prioritaire instellingen (ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, jachthavens en kampeerterreinen) verplicht tot het maken van een Legionella risicoanalyse en het uitvoeren van een Beheersplan.

Voor overige locaties geldt een zorgplicht. Dit houdt in dat de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij/zij beschikbaar stelt. Als men binnen de zorgplicht valt is men dus niet verplicht tot het uitvoeren van een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan. Het is echter wel aan te raden dit te doen.

Blygold LAB kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de diverse beheersmaatregelen die voortkomen uit het Beheersplan zoals keerklepcontrole.

Quickscan

Steeds vaker wordt een Legionella Quickscan uitgevoerd voorafgaand aan een formele Risicoanalyse en/of het schrijven van een Beheersplan. Tijdens dit korte vooronderzoek worden op een locatie potentiële risico’s in kaart gebracht en volgt een beknopte rapportage. Hierin staat een advies voor vervolgstappen en op basis hiervan kan de opdrachtgever besluiten een uitgebreide Risicoanalyse- en bijbehorend Beheersplan te laten opstellen voor het Legionella-veilig beheren van een installatie.

Risicoanalyse en bemonstering

Tijdens de Legionella Risicoanalyse wordt de gehele installatie in kaart gebracht met focus op de risicopunten van het koud- en warmwatersysteem. Monsters worden geanalyseerd en tezamen leidt dit tot een overzicht van eventuele gebreken in de installatie en de benodigde technische aanpassingen om de installatie weer op orde te krijgen. De Risicoanalyse is de basis voor het Legionella-veilig beheren van een installatie. Bemonstering en analyse kan ook los van een Risicoanalyse worden uitgevoerd en behoort tot de werkzaamheden die we in het kader van een Beheersplan voor vele opdrachtgevers uitvoeren.

Beheersplan

Het Beheersplan geeft inzicht in welke periodieke maatregelen genomen moeten worden om de kans op een Legionella besmetting te minimaliseren en bevat o.a. een logboek om genomen maatregelen te registreren. In het Beheersplan staat tevens beschreven wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen.

Koeltorens

Bij koeltorens is men verplicht een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan te hebben volgens de Wet Milieubeheer. Voor koeltorens die buiten de Wet Milieubeheer vallen, is het beheer in de Arbowet geregeld. Praktische richtlijnen voor het beheer van koeltorens staan uitgewerkt in de ISSO publicatie 55.3.

KIWA BRL 6010

Met certificaatnummer K24282-04 is Blygold LAB gecertificeerd volgens de KIWA BRL 6010 norm voor het uitvoeren van een Legionella Risicoanalyse en het opstellen van een Beheersplan.

BRL 6010 Beheersplan

Wij schrijven Beheersplannen voor zowel prioritaire als niet-prioritaire instellingen en bedrijven. Wees zeker van veilig en gezond drinkwater en laat onze inspecteurs inspecteren, adviseren en een Beheersplan schrijven. Hiermee hebt u inzage in de omvang van werkzaamheden, maar vooral ook inzage in uw verantwoordelijkheid!

En dat betekent in de praktijk…

Uit een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan volgt een aanbeveling voor de periodieke controle van tappunten op de aanwezigheid van Legionella.

Uitvoeren van Beheersmaatregelen

Blygold LAB kan u helpen met de uitvoering van beheersmaatregelen in het kader van Legionella preventie. Dat kan o.a. het volgende omvatten:

  • besmettingsnanalyse
  • spoelen tappunten
  • temperaturmeting van warm en/of koud water
  • controle temperatuursopnemers
  • controle terugstroombeveiligingen
  • reinigen/ontkalken voorraadvaten

De beheersmaatregelen kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks en/of jaarlijks worden uitgevoerd, afhankelijk van de norm. Van de werkzaamheden wordt een heldere, schriftelijke rapportage gemaakt.

Jaarlijkse audit

Op basis van een bestaande Risicoanalyse & Beheersplan kan ook jaarlijks een audit worden uitgevoerd. Hierbij wordt gecontroleerd of de verschillende beheersmaatregelen en administratieve verplichtingen juist zijn uitgevoerd en vastgelegd. Tevens wordt gecontroleerd of de Risicoanalyse en het Beheersplan nog up to date zijn. Als er essentiële wijzigingen aan de installatie zijn uitgevoerd, is het nodig de bestaande risicoanalyse en het beheersplan te actualiseren.

Interesse in een Beheersplan?