Microbiologisch luchtonderzoek

Door de buitenlucht, de ventilatielucht en de ruimtelucht te analyseren geven wij u een duidelijke indruk van de hygiënische stand van zaken in uw ventilatiesysteem in de woon/werkomgeving. Dit onderzoek van bemonsteren en analyseren kan zowel preventief als op verzoek (er zijn bijvoorbeeld klachten) worden uitgevoerd.

Blygold Lab meet, bemonstert en analyseert ook het binnenklimaat. Microbiologische analyses vinden plaats in ons eigen laboratorium.

Bij een microbiologisch luchtonderzoek wordt standaard een kwantitatieve analyse gedaan d.w.z. een telling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE). Door de meetwaarde in de ventilatielucht met de meetwaarde in de buitenlucht te vergelijken wordt de invloed zichtbaar van de luchtbehandelinginstallatie. In een normale situatie zal door filtering van de lucht het aantal micro-organismen (bacteriën en schimmels) in de ventilatielucht lager liggen dan in de buitenlucht. Als in de ventilatielucht meer micro-organismen worden aangetroffen dan in de buitenlucht is er kennelijk een bron van verontreiniging in het ventilatiesysteem aanwezig.

Als er verontreiniging wordt vastgesteld is de volgende stap het identificeren van eventuele bacteriën en schimmels, zoals Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Mucor, Cladosporium, Aspergillus en Penicillium.

Binnenklimaat

Thermisch Comfort

De beleving van een behaaglijk  binnenklimaat is afhankelijk van de aard van o.a. de werkzaamheden, de kleding, de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtbeweging. Op basis van deze factoren heeft Fanger een index ontwikkeld om het binnenklimaat te kunnen beoordelen; de Predicted Mean Vote. Ook de Nederlandse norm NEN-ISO 7730 is gebaseerd op de theorie van Fanger.

Blygold kan middels deze norm metingen uitvoeren en data verzamelen voor het vaststellen en meten van deze factoren. Hiermee kan een objectieve beoordeling worden gegeven van het binnenklimaat. Met behulp van de meetresultaten kan vervolgens gericht een advies worden gegeven voor het verbeteren van de omstandigheden.

CO2

CO2 is een reukloos gas wat onaangename effecten heeft op concentratie en gezondheid. In een kamer met meerdere mensen loopt het CO2 gehalte razendsnel op als er niet goed geventileerd wordt. Immers, bij de ademhaling wordt zuurstof omgezet in koolstofdioxide. Omdat de productie van bio-effluenten min of meer parallel loopt met de productie van kooldioxide, levert meting van de kooldioxideconcentratie echter indirect een duidelijke indicatie van het gehalte aan bio-effluenten. Een te hoge Co2 concentratie kan leiden tot hoofdpijn, concentratieverlies. Blygold kan metingen verrichten en gericht advies geven.

Klantencase: Antonius Ziekenhuis Sneek

Antonius Ziekenhuis Sneek verbetert haar luchtkwaliteit.

Visuele inspectie

De kanalen van het luchtbehandelingsysteem behoren schoon te zijn. Vervuilde kanalen hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. Dit kan zich in eerste instantie uiten in een minder prettige (muffe) geur, die de kantoorbewoners bewust of onbewust een onbehaaglijk gevoel geeft. Vervuilde luchtbehandelingsystemen kunnen echter ook een voedingsbodem vormen voor micro-organismen. In het ergste geval kan het luchtbehandelingsysteem daardoor een besmettingsbron worden met als gevolg ziekteverschijnselen en allergieklachten.

In oudere installaties is soms aan de binnenzijde isolatiemateriaal toegepast. Dit veroudert en verweert in de loop van de tijd, waardoor de toplaag losraakt en er minerale vezels in de luchtstroom terecht kunnen komen. Deze vezels veroorzaken oog-, neus-, huid-, en slijmvliesirritaties.

Wij kunnen voor u een inspectie verzorgen van het totale luchtbehandelingsysteem. In een helder rapport met duidelijke foto’s wordt een goed beeld gegeven van de hygiënische en technische staat van uw installatie.

Naast visuele inspecties kunnen wij ook uw luchtbehandelinginstallatie controleren op microbiologische reinheid. Kijk hier voor meer informatie.

Interesse in een microbiologisch luchtonderzoek?