Legionella

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven. Het is daarom zaak dit schoon en veilig aan te bieden. Besmetting ligt op de loer als er temperatuurschommelingen zijn in het leidingstelsel, wanneer er langdurige stilstand van water in de leiding is of wanneer er een open systeem is met kans op besmetting van buitenaf. Met name Legionella pneumophila kan een gevaarlijke bacterie zijn die voorkomt in open water en in aangelegde watersystemen.

Blygold LAB kan de aanwezigheid van o.a. Legionella pneumophila vaststellen. Deze bacterie is de veroorzaker van de veteranenziekte en Pontiac koorts. De Legionellabacterie infecteert mensen via de luchtwegen (longen) en is vooral gevaarlijk bij aerosol vorming (kleine waterdruppeltjes), zoals in douches, whirlpools en koeltorens.

Het is wettelijk verplicht om zowel de bemonstering als de analyse volgens accreditatie normen uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat de watermonsters onder specifieke temperatuur condities naar het laboratorium gebracht dienen te worden.

Bemonstering

Monstername vindt onder accreditatie plaats. Deze werkzaamheden worden onder accreditatie van de RvA volgens NEN-EN-ISO 17025 en ISO 11731 uitgevoerd. Onze monsternemers hebben een theorie- en praktijkopleiding gevolgd. De analyse van de Legionellamonsters wordt uitbesteed aan een daarvoor geaccrediteerd laboratorium. De monsters kunnen worden geanalyseerd via de traditionele kweek – en/of PCR methode.

De resultaten van de monstername worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Bij overschrijding van de norm nemen wij direct contact met u op en u adviseren over de te nemen stappen om het gezondheidsrisico weer onder controle te krijgen.

Wilt u meer informatie over wat te doen bij een Legionella besmetting? Neem contact met ons op.

Groeiomstandigheden Legionella

 • Overleving: < 20°C
 • Groei: 20 – 50ºC
 • Afdoding: > 50ºC
 • Optimale groei: 37ºC
 • Overleeft bij lage temperatuur, maar aantal blijft stabiel
 • Stilstaand of langzaam stromend water
 • Vermeerdering in biofilms, sediment en protozoa

Inspectie en risicoanalyse

NEN 1006 controle waterleidinginstallatie

Als de eigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van uw leidingwaterinstallatie. Tekortkomingen in de installatie kunnen de kwaliteit van het drinkwater negatief beïnvloeden en de gezondheid van de gebruikers in gevaar brengen.

De norm NEN 1006 geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen of wijzigingen van een bestaande installatie.

Bouwinspectie leidingwaterinstallatie

Bij de aanleg van een nieuwe leidingwaterinstallatie wordt op locatie een bezoek gebracht om na te gaan of de installatie conform NEN 1006, Waterwerkbladen, ISSO publicaties en Drinkwaterbesluit wordt aangelegd. Aan de hand van een visuele controle, de tekeningen en de regelgeving wordt in kaart gebracht welke knelpunten zich voordoen.

Het doel van een bouwinspectie door Blygold LAB is het voorkomen van verrassingen achteraf. Als de aanleg van de installatie niet voldoet aan de regels is dit voor oplevering bekend. Er kunnen tijdig maatregelen worden genomen, zodat de installatie bij oplevering wel aan de eisen voldoet. Van de bouwinspectie wordt een schriftelijk rapport gemaakt.

Klantencase: Gemeente Groningen

Gemeente Groningen neemt Legionella serieus.

Besmettingsanalyse

Een besmettingsanalyse is er op gericht om de oorzaak van bijvoorbeeld een verhoogde concentratie Legionella te achterhalen. De leidingwater(deel-)installatie zal visueel geïnspecteerd worden, water- en omgevingstemperaturen worden gemeten en de administratieve verplichtingen alsmede het gebruik en beheer van de installatie worden beoordeeld.

Aan de hand van de resultaten wordt een ‘plan van aanpak’ opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke stappen u dient te doorlopen om uiteindelijk tot een Legionella-veilige leidingwaterinstallatie te komen zoals technische aanpassingen, het voorkomen van besmetting door gebruikers en thermische- of chemische desinfectie.

Beheer

Uit een inspectie en risicoanalyse volgt een advies in een Beheersplan. Hierin staan maatregelen als temperatuurmetingen, spoelen van leidingen, controleren van de keerkleppen etc. die desgewenst ook door Blygold kunnen worden uitgevoerd.

AOT-Aqua+ Legionella preventie

De AOT (Advanced Oxidation Technology) kan preventief worden ingezet voor het voorkomen van Legionella besmetting. De werking berust op enerzijds het met UV-licht uitschakelen van genetisch materiaal, en anderzijds het vernietigen van celonderdelen van de bacterie door de productie van Hydroxyl radicalen.

Bij drinkwater- en koeltoren-preventie wordt de AOT direct achter de watermeter geplaatst. In de bevochtigingssectie van een luchtbehandelingskast wordt de AOT in het recirculatiecircuit geplaatst.

Keerklep controle

Als eigenaar van een leidingwaterinstallatie bent u wettelijk verplicht om terugstroombeveiligers, zoals keerkleppen, jaarlijks op goede werking te controleren. Keerkleppen voorkomen dat water in tegengestelde richting terugstroomt in de hoofdleiding waarbij eventuele verontreinigingen terug in de waterleiding kunnen vloeien. Keerkleppen worden onder andere toegepast bij vaatwasmachines, brandslanghaspels en koffieautomaten.

Het controleren van keerkleppen wordt door Blygold LAB gedaan op basis van de waterwerkbladen 1.4G & 3.8 en de ISO publicaties 55.1 & 55.2. Met onze overdrukmethode kunnen wij ook op moeilijk bereikbare plaatsen betrouwbaar controleren.

Onze controleurs en adviseurs geven u na controle een deskundig rapport en advies.

Keerklep inventarisatie

Als niet bekend is waar de keerkleppen zich in een drinkwaterinstallatie bevinden doordat bijvoorbeeld tekeningen ontbreken wordt eerst in kaart gebracht waar deze zich bevinden. Deze inventarisatie kan noodzakelijk zijn om de jaarlijkse verplichte controle uit te kunnen voeren.

Keerklep controle

Met een Beheersplan van Blygold LAB weet u zeker dat al uw keerkleppen (terugstroombeveiligingen) in het waterleidingsysteem in kaart zijn gebracht en er zo regelmatig preventief gecontroleerd kan worden.

Wateranalyse voor zwembaden

In het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is vastgelegd in welke mate en op welke parameters het zwem- en badwater gecontroleerd moet worden. De houder van de zwemgelegenheid is verantwoordelijk voor het dagelijks controleren van bepaalde parameters. Sommige parameters mogen maandelijks onderzocht te worden.

Deze maandelijkse controle dient te worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingsysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 of gelijkwaardig. Blygold LAB hanteert het kwaliteitsborgingsysteem NEN-EN-ISO/IEC 17025 en is geaccrediteerd voor het nemen van Legionella en koloniegetal 37°C monsters.

Analyseren zwembadwater

Voor het analyseren van zwembadwater worden de volgende parameters (maandelijks) onderzocht:

 • Kolonie getal 36°C
 • Doorzicht
 • Kaliumpermanganaat verbruik
 • Zuurgraad
 • Ureum
 • Vrij beschikbaar chloor
 • Gebonden beschikbaar chloor
 • Cyaanzuur
 • Ozon
 • Legionella (halfjaarlijks)

Wateranalyses in het algemeen

Microbiologische wateranalyse

Het vaststellen van microbiologische kwaliteit van drink- of proceswater behoort ook tot de kerntaken van Blygol LAB. Naast de standaard bepaling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE) kan ook gekeken worden naar de verschillende soorten bacteriën in het water.

Afhankelijk van het gebruiksdoel van het water kan gekeken worden naar:

 • Coliformen 37°C / Escherichia coli
 • Kolonie getal 22°C
 • Enterococcen 37°C

De bemonstering en analyse worden onder accreditatie uitgevoerd.

Chemische wateranalyse

De kwaliteit van drink- of proceswater wordt niet alleen bepaald door microbiologische parameters. Daarom kunnen wij voor u watermonsters analyseren op verschillende chemische componenten.

Afhankelijk van het type water kunnen wij u adviseren het water te analyseren op verschillende parameters zoals:

 • Metalen
 • Fysische kenmerken
 • Organische stoffen
 • Anorganische stoffen

Glycol wateranalyse

Glycol wordt veelal gebruikt als medium voor warmtewisseling in koelwater van airconditioning systemen, waarbij de koelmachine of luchtbehandelingkast buiten staat. Het glycol wordt hierbij gebruikt als antivries. Met een glycol analyse wordt het glycol in het koelwater vastgesteld als indicator van de vorstbescherming. Tevens wordt ook gekeken naar de pH-waarde en het ijzergehalte van het koelwater.

Interesse in een van onze diensten?